మానవవాదులు, హేతువాదులు, మరియు సంఘసంస్కర్తలు

గతకాలపు మానవవాదులు ప్రస్తుత మానవవాద ప్రచారకులు  మానవవాద ప్రముఖులు

గమనిక:

1. ఈ సమాచార పట్టిక సంపూర్ణం కాదు. మీకు తెలిసిన ఇతర మానవవాదుల గురించి సమాచారం ఇస్తే, దానిని కూడా పొందుపరచగలం..

2. ఈనాటి మానవవాద భావం లో దైవవాదానికి చోటు లేక పోయినా, గతకాలం లో కొందరు, దైవ భావనను కాదనక పోయినను, మానవ సమాజానికి సంస్కరణ మార్గం చూపి మానవవాద సమాజానికి దారి వేయటం వలన, వారిని, మానవవాదుల క్రమం లో గుర్తిస్తున్నాము. 

Siddhartha Gautama (The Buddha, 563BC-483BC)

Ashoka Maurya (304-232BCE) Became Buddhist-Humanist after the KalingaWar-263BCE

Jyotiba Govindarao Phule (1827-1890, Founder-Sathya Shodhak Samaj)

E.V.Ramasamy (Periyar 1879-1973, Founder: Dravidian Self-Respect Movement)

Manabendra Nath Roy (MNRoy 1887-1954) (Indian Radical Humanist Movement)

Jawaharlal Nehru (1889-1964) The first Prime Minister and the "Architect of Modern India"

Bhimrao Ramji Ambedkar (1891-1956) The "chief Architect of the Indian Constitution"

Rahul Sankrityayan (1893-1963) Writer/Philosopher

Bhagat Singh (1907-1937) Indian Freedom Fighter

Mookencheril Cherian Joseph (1887-1981) (Founding Member of Yuktiwadi magazine, Kerala)

Sahodaran Ayyappan (1889-1968) Founder Editor of Yuktiwadi in Kerala-1928)

Narsingh Narain (1897-1972) Founder of Indian Humanist Union

Abraham Kovoor (1898-1978) The famous Guru Buster who exposed many so-called miracles

Goparaju Ramachandra Rao (Gora-1902-1975 Founder-Atheist Center, vijayawada)

Jayaprakash Narayan (Loknayak 1902-1979) (Sarvodaya and Bhoodan campaigner)

Murlidhar Devidas Amte (Baba Amte-1914-2008)

V.M.Tarkunde (1909-2004) (SC-Lawyer & HC-Judge and Human Rights Activist)

A. B. Shah (1920-1981) Founder Indian Secular society, Pune

Ramswaroop Verma (1923-1998 Founder Arjak Sangh)

H. Narasimhaiah (1921-2005) Founder of Bangalore Science Forum

Basava Premanand (1930-2009) The famous Guru Buster who exposed many so-called miracles

Joseph_Edamaruku (1934-2006) [Prolific Writer in Malayalam-See therali.com]