మానవవాదులు, హేతువాదులు, మరియు సంఘసంస్కర్తలు

గతకాలపు మానవవాదులు ప్రస్తుత మానవవాద ప్రచారకులు  మానవవాద ప్రముఖులు

గమనిక:

1. ఈ సమాచార పట్టిక సంపూర్ణం కాదు. మీకు తెలిసిన ఇతర మానవవాదుల గురించి సమాచారం ఇస్తే, దానిని కూడా పొందుపరచగలం..

Babu Gogineni ప్రసిద్ధ మానవ వాది, IHEU Ex-Director

Narendra Nayak (కర్ణాటక) ప్రసిద్ధ మానవవాది, మూఢ నమ్మకాలపై నిరంతర పోరాట శీలి, FIRA - President

Innaiah Narisetti President, Center for Inquiry, Hyderabad