తెలుగు వారి మానవవాద సంస్థలు

Atheist Centre , విజయవాడ

Indian Radical Humanist Association , హైదరాబాదు

మానవ వికాస వేదిక (Human Development Forum) , హైదరాబాదు

Rationalist Forum of Hyderabad 

వివేక విద్యాలయ (Ratioanlist Association), చీరాల

Radical Humanist Center, ఇంకొల్లు-523167, (హేతువాది, మాసపత్రిక hetuvadi1982@gmail.com కు E-MAIL పంపి తెప్పించుకోవచ్చు)

గమనిక: ఈ పట్టిక సంపూర్ణం కాదు.. మీకు తెలిసిన ఇతర సంస్థల గురించిన సమాచారము ఇస్తే పొందుపరచ గలము.

E-Mail పంపండి...